O nas

Przedszkole Niepubliczne MUMULA zostało założone w 2011 roku pod patronatem Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Dzięki temu nasza wykwalifikowana kadra ma dostęp do najnowszej wiedzy z zakresu wychowania przedszkolnego. Chcemy także być wierni idei Uczelni homines hominibus (ludzie ludziom), czyli pragniemy służyć interesom społeczeństwa i realizować jego potrzeby edukacyjne.

Przedszkole jest czynne CAŁY ROK – bez przerwy wakacyjnej i bożonarodzeniowej – w godzinach od 7.00 do 17.00.

Zapraszamy 36 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Czekają na nie trzy nowoczesne sale, przypisane poszczególnym grupom:

 1. Owieczki-wesołeczki,
 2. Myszki-śmiechuliszki,
 3. Króliczki-radośniczki.

Szczególny nacisk kładziemy na jakość opieki oraz nauczania, toteż każda z 12-osobowych grup znajduje się pod opieką wykwalifikowanego nauczyciela, który, w miarę możliwości, jest związany z danym zespołem przez cały okres edukacji przedszkolnej.

Pracujemy na programach zgodnych z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego, zatwierdzoną przez MEN. Zakłada on aktywne uczenie się Wychowanków wzmacniane przez przyjazne środowisko i pozytywne relacje DZIECI – DOROŚLI. Wspiera dziecko w procesie przedszkolnej adaptacji, stopniowym poznawaniu samego siebie i świata oraz odkrywaniu drogi do samodzielności. Karty pracy stanowią urozmaicenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych i inspirację do kreatywnych działań.

Starannie dobieramy kadrę pedagogiczną. Zatrudnieni wychowawcy spełniają wymogi określone przez MEN oraz mają możliwość dokształcania się w ramach WDN, a także zachęcani są do ustawicznego samokształcenia. W naszym gronie nie może zabraknąć także specjalistów w zakresie: gimnastyki korekcyjnej, logopedii, psychologii. Zapraszamy także do współpracy artystów plastyków, tancerzy, nauczycieli języków obcych, sportowców.

Wspólnym celem wszystkich pracowników Przedszkola jest DOBRO DZIECKA, dlatego kadra systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Organ prowadzący wraz z dyrektorem przedszkola motywują nauczycieli do pracy na wysokim poziomie, m.in. poprzez częściowe dofinansowanie dokształcania.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów. Meble są nie tylko nowoczesne i estetyczne, ale przede wszystkim zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Przy wyborze zabawek, materiałów edukacyjnych i tworzeniu kącików zainteresowań kierujemy się głównie tym, by zachęcały one dzieci do kreatywnej i swobodnej zabawy oraz spontanicznie podejmowanej działalności w kierunku uczenia się (eksperymentowanie, obserwacja, praktyczne działanie).
Teren wokół przedszkola zachęca do spacerów i wycieczek, a położenie budynku Przedszkola w pobliżu terenów leśnych i rolniczych pozwoli wychowankom na prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

Istota procesów zachodzących w Przedszkolu i ich efekty

Podstawowym zadaniem nauczycieli jest tworzenie każdemu dziecku możliwie najlepszych warunków do osiągania sukcesów rozwojowych. Sprzyja temu indywidualne podejście do każdego podopiecznego, dokumentowane w arkuszach obserwacji dziecka. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka z jednej strony zmierza do osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej, z drugiej zaś – zapewnienia mu poczucia przynależności do grupy i bezpieczeństwa.

Proces osiągania dojrzałości szkolnej jest systematycznie badany. Na podstawie wyników tych badań opracowywane są programy pracy korygujące rozwój dziecka lub zmierzające do wzmocnienia jego szczególnych uzdolnień. Przedszkole udziela także pomocy pedagogiczno-psychologicznej oraz logopedycznej dzieciom oraz wspiera w tym zakresie rodziców/opiekunów prawnych. Organizowane są nie tylko indywidualne spotkania w celu prowadzenia konkretnej terapii, ale również cykliczne zajęcia grupowe z psychologiem i logopedą, aby na bieżąco diagnozować Przedszkolaki oraz wspierać ich rozwój emocjonalny, a także rozwój mowy i umiejętności językowych.

Oferta zajęć prowadzonych w Przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej. Umożliwia także rozwój zainteresowań i talentów dzieci, dając maluchom i ich rodzicom sprawdzenie zarówno preferencji dziecka oraz jego mocnych i słabych stron. Jest nieustannie modyfikowana i uzupełniana, by uwzględniać potrzeby dzieci i rodziców.

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Tak więc:

 • promujemy dbanie o zdrowie i zdrowy styl życia,
 • propagujemy zachowania ekologiczne,
 • zachęcamy do aktywności ruchowej,
 • wspieramy potrzebę samodzielności dziecka, ułatwiamy jej doskonalenie,
 • budujemy szacunek do samego siebie i drugiego człowieka,
 • pielęgnujemy dziecięcą ciekawość świata, stwarzając maluchom okazję do rozmaitych doświadczeń poprzez organizację ciekawych imprez na terenie Przedszkola oraz wyjść i wycieczek krajoznawczych i kulturalnych,
 • uczymy współdziałania,
 • proces wychowawczy opieramy na wartościach, uczymy dzieci odróżniać dobro od zła oraz pielęgnować takie wartości, jak: dobro, piękno, prawda, miłość, współpraca, przyjaźń, szacunek, zdrowie, natura, ojczyzna,
 • kształtujemy tożsamość narodową, poczucie przynależności do wspólnoty regionalnej i europejskiej.

Wszystkie wyżej wymienione działania są podporządkowane głównemu procesowi, czyli procesowi uczenia się. Realizując wszystkie zadania przedszkola, pokazujemy także dzieciom, jak nabywają wiedzę, jak mogą korzystać z wiadomości i umiejętności już zdobytych, by zwiększyć swoje zasoby. Uczenie się jest wartością, środkiem do samorozwoju i samorealizacji. W tym celu stosujemy plan daltoński od najmłodszej grupy, rozpoczynając od rozwijania umiejętności współpracy. Realizujemy także projekty badawcze, w których dzieci dokonują obserwacji, wnioskowania, dyskutują o efektach swoich działań. Do nauki zapraszamy nie tylko specjalistów, ale także rodziców, którzy występując w roli ekspertów stają się dla dzieci naturalnymi autorytetami.

Uczenie się musi przebiegać w bezpiecznej atmosferze, stąd nacisk na zaznajamianie dzieci z planem dnia, planem tygodniowym, zadaniami do wykonania i kryteriami jego oceny.

W starszych grupach dokonuje się także samooceny zachowania oraz omawia się zachowanie grupy wraz z nauczycielem, wspólnie szukając rozwiązania dla sytuacji konfliktowych.

Rodzice współuczestniczą w planowaniu działań wychowawczych, dydaktycznych i profilaktycznych – według zasad organizacji uczącej się mają również prawo do warsztatów wspomagających ich kompetencje wychowawcze. Rodzice są dla nas partnerami, z którymi wspólnie szukamy najlepszych metod pracy z ich konkretnymi dziećmi.

 

Możemy poszczycić się Biblioteką Przedszkolaka. Każde dziecko wraz z rodzicem ma możliwość zapisania się do „Mumulowej Biblioteczki”. Mumulątko (i rodzic/opiekun) posiada własną kartę Czytelnika i, jeśli zechce, zabiera książeczkę, która przypadła mu danego dnia do gustu do domu, by móc przeczytać ją wspólnie z najbliższymi. Bardzo zależy nam, by nasi Podopieczni mieli jak najczęstszy kontakt z literaturą, toteż dołączamy do akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Zapewniamy posiłki zbilansowane i przygotowane przez profesjonalistów. Wychowankowie codziennie zjadają śniadanie, obiad (dwudaniowy) i podwieczorek. Przez cały czas pobytu dziecka w Przedszkolu każdy maluch w każdej chwili może zaspokoić pragnienie wodą, herbatą lub sokiem.

Nawiązujemy współpracę z innymi placówkami oświatowymi i kulturalnymi oraz gminą, aby zapewnić dzieciom możliwość uczestniczenia w rozmaitych imprezach, obchodach świąt itp., poszerzając wiedzę Przedszkolaków o otaczającym ich świecie.

 

Nasza misja

Chcemy, by nasze MUMULĄTKA w Przedszkolu czuły się bezpieczne i szanowane. Wiemy, że dzieci lubią się bawić, toteż uczymy przede wszystkim poprzez zabawę. Szanując indywidualne potrzeby każdego dziecka, stymulujemy rozwój Przedszkolaka i czuwamy nad jego prawidłowym przebiegiem, wspieramy naturalną ciekawość świata i chęć gromadzenia wiedzy, uczymy samodzielnego działania oraz funkcjonowania w grupie.

Dążymy do tego, by każde MUMULĄTKO:

 • akceptowało siebie i dostrzegało swoje mocne i słabe strony,
 • czuło silną więź ze swoją rodziną,
 • szanowało innych ludzi,
 • było tolerancyjne i otwarte na świat,
 • cechowała wrażliwość emocjonalna,
 • wiedziało, że wyrażając własne emocje, należy respektować uczucia innych,
 • czerpało korzyści ze swej kreatywności,
 • nabyło świadomości moralnej,
 • nie miało trudności z logicznym myśleniem,
 • umiało cieszyć się z sukcesów i przeżywać porażki,
 • było świadome swej przynależności narodowej, etnicznej, językowej,
 • sprawnie posługiwało się językiem ojczystym,
 • miało postawę prozdrowotną, proekologiczną i patriotyczną,
 • było samodzielne na miarę możliwości swojego wieku,
 • było gotowe do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Pamiętamy też o rodzicach i opiekunach, gwarantując im:

 • prawo do rzetelnej i kompletnej informacji o swoim dziecku podczas dni otwartych oraz indywidualnych konsultacji z wychowawcą,
 • pomoc w określaniu mocnych i słabych stron dziecka,
 • wsparcie przy rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
 • możliwość angażowania się w życie Przedszkola.

***